Archive for the Category » Secretar «

Secretar

 

NUME SI PRENUME: Nucă  Alina

ADRESA: com. Gh. Lazar, jud. Ialomita, cod postal 927130

TELEFON: Mobil: 0728-326133

E-MAIL: primariagheorghelazar@gmail.com

CALIFICARI:
- 2000-prezent – secretar al comunei Gh. Lazar, Avizare acte administrative, Delegat stare civila, Coordonator activitate registru agricol si asistenta sociala
STUDII:

-2007-2008- SNSPA ,Masterat-Guvernare Modernă Şi Integrare Europeană
- 2002-2007 – Universitatea Spiru Haret, Facultate de Drept si Administratie Publica, specializarea Drept
- 1991-1995 – Liceul Teoretic Paul Georgescu, Tandarei

Atributii Secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI CONFORM ART. 117 DIN  LEGEA 215/2001-privind administraţia publică locală

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului , hotărârile consiliului local
b) participă la şedinţele consiliului local

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,  precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului

e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local  şi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar