Archive for » iunie, 2008 «

Referent (asistent social), clasa a III –a

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA GHEORGHE LAZAR

ANUNT

Consiliul Local al comunei Gh.Lazar, judetul Ialomita  organizeaza concurs in perioada 20.06.2008 – 23.06.2008, (20.06.2008- proba scrisa, 23.06.2008-interviu) pentru ocuparea functiei publice  de referent (asistent social), clasa a III –a, gradul asistent, treapta de salarizare 2;
Conditii de participare:

 • studii superioare, absolvite cu diploma de licenta in cadrul unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de lunga durata, 4 ani, acreditata conform legii;
 • persoana care detine diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu specializare in domeniu, forma de scurta durata, 3 ani, acreditata conform legii;
 • persoana care detine diploma de asistent social echivalata conform legii;
 • persoana care detine diploma de asistent social eliberata sau recunoscuta in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, in unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana.
 • cunostinte operare P.C. dovedite prin diploma sau certificat;
 • vechime minim 1 an in specialitatea studiilor absolvite;

Dosarele de inscriere se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Gh.Lazar pana la data de 10.06.2008, ora 16.30 si vor contine:

 • copia actului de identitate;
 • formular de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Copiile actelor mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
Relatiile suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Lazar sau la telefon 0243/241510,persoana contact, secretar Nuca Alina.
Conditiile din fisa postului sunt urmatoarele:

 • Denumirea postului: – asistent social;
 • Nivelul postului: – de executie;
 • Functia publica corespunzatoare categoriei:
 • Scopul principal al postului: – realizarea activitatilor de asistenta sociala;
 • Identificarea functiei publice:
 • Denumire: – referent;
 • Clasa: a III – a;
 • Gradul profesional: – asistent ;
 • Vechimea  necesara: – 1 an;
 • Conditii specifice privind ocuparea postului: – concurs;
 • Studii de specialitate: – studii superioare ;
 • Perfectionari (specializari): – specializare asistenta sociala;
 • Cunostinte de operare / programare pe calculator (necesitate si nivel): – Word si Excel;
 • Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): -
 • Abilitati, calitati si aptitudini necesare: – disponibilitate pentru lucrul cu publicul si lucrul  in echipa, calm, initiativa, flexibilitate, rapiditate de reactie
 • Cerinte specifice: – disponibilitate pentru munca pe teren;

Atributii:

 • identifica segmentul de populatie ce face obiectul activitatilor de asistenta sociala;
 • identifica si evalueaza problemele socio-umane dintr-o anumita regiune, comunitate sau localitate;
 • dezvolta planuri de actiune, programe, masuri, activitati profesionalizate si servicii specializate specifice domeniului;
 • sensibilizeaza opinia publica si o informeaza cu privire la problematica sociala;
 • stabileste modalitatile concrete de acces la prestatii si servicii specializate de asistenta sociala pe baza evaluarii nevoilor;
 • face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu copii cu probleme socio – economice, cu venituri minime sub nivelul de subzistenta;
 • intocmeste anchete sociale privind situatia materiala si educationala pe care familiile vulnerabile le asigura copiilor lor;
 • intocmeste situatia copiilor lipsiti de ocrotire parinteasca si propune, dupa caz, instituirea tutelei sau curatelei;
 • evalueaza situatia familiilor cu statut socio – economic sub nivelul de subzistenta si intocmeste anchete sociale, pentru cazurile care necesita acordarea ajutorului social;
 • colaboreaza cu serviciile de stare civila si evidenta populatiei si sesizeaza, dupa caz, situatiile in care sunt persoane fara acte de identitate sau expirate;
 • intocmeste dosare pentru acordarea alocatiei pentru nou – nascuti;
 • intocmeste dosarele pentru acordarea alocatiilor de stat pentru copii, alocatiilor familiale complementare si alocatiilor de sustinere pentru familia monoparentala
 • intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru situatii de urgenta, a ajutorului pentru incalzire conform prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat;
 • intocmeste fisele de calcul pentru cuantumul ajutorului, transmite dispozitiile primarului cu privire la acordarea / neacordarea ajutorului si intocmeste situatii cu privire la participarea la activitatile in folosul comunitatii efectuate de asistati pentru plata ajutorului acestora;
 • distribuie laptele praf gratuit pentru sugari;
 • asigura inaintarea la timp a anchetelor sociale solicitate de catre instantele judecatoresti si alte institutii;
 • intocmeste situatii statistice legate de activitatea pe linie de asistenta sociala, conform prevederilor legale;
 • raspunde in termen legal adreselor si cererilor ce ii sunt repartizate;
 • prezinta secretarului comunei informari cu privire la actiunile intreprinse si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii de asistenta socialasi protectia copilului;
 • tine evidenta persoanelor cu handicap, a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, intocmind dosarele acestora si verificand indeplinirea tuturor cerintelor prevazute de lege. Propune inscrierea in carnetele de munca ale acestora, a datelor care se schimba de la an la an;
 • verifica daca si in ce conditii asistentii personali asigura ingrijirea persoanelor cu handicap;
 • intocmeste proiectele de dispozitii privind schimbarea situatiei asistentilor personali si le inainteaza secretarului;
 • aduce la indeplinire orice alte sarcini, dispuse verbal sau scris, de catre secretarul comunei sau primar;

Limite de competenta: – executa atributiile stabilite prin fisa postului;
Delegarea de atributii: – in lipsa va fi inlocuit de catre secretar;
Sfera relationala: -
Intern:

 • Relatii ierarhice: – subordonat fata de primar si secretar;
 • Relatii functionale : – colaboreaza cu ceilalti functionari in realizarea atributiilor ce ii revin;
 • Relatii de control: -
 • Relatii de reprezentare: – reprezinta primaria si consiliul local in relatiile cu alte institutii;

Extern:

 • cu autoritati si institutii publice: – Consiliul judetean, Directia muncii, solidaritatii sociale si familiei, Directia generala de asistenta sociala, Directia de sanatate publica;
 • cu organizatii internationale: -
 • cu persoane juridice private : – societatile comerciale si institutiile de pe raza localiatatii;

III. BIBLIOGRAFIA CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA REFERENT (ASISTENT SOCIAL):

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
 2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 4. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;
 5. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 102/29.06.1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Codul Familiei, Titlul III, Capitolul III si IV;
 7. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;
 8. Hotararea Guvernului nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala;
 9. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Hotararea Guvernului nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5/20.02.2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice;
 13. Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 14. N.M. din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 15. CODUL DEONTOLOGIC nr. 1 din 14 decembrie 2007 al profesiei de asistent social
 16. LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social