Archive for » august, 2008 «

Referent (asistent social), clasa a III-a

ANUNT

Consiliul Local al comunei Gh.Lazar, judetul Ialomita  organizeaza concurs in perioada 11.08.2008 – 13.08.2008, (11.08.2008 – proba scrisa, 13.08.2008-interviu) pentru ocuparea functiei publice  de referent (asistent social), clasa a III –a, gradul asistent, treapta de salarizare 2;

Conditii de participare:

 • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
 • curs de specializare in asistenta sociala
 • cunostinte de operare / programare pe calculator – Word si Excel, nivel mediu ;
 • vechime minima in specialitatea studiilor – 6 luni;

Dosarele de inscriere se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Gh.Lazar pana la data de 31.07.2008, ora 16.30 si vor contine:

 • copia actului de identitate;
 • formular de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca;
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;

Copiile de pe actele mentionate mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.
Tematica si relatiile suplimentare se pot obtine la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Lazar sau la telefon  0243 / 241510.

PRIMAR,

PAVEL MARIAN